August 3, 2016

Paul McCartney - Feuille d'Avis du Valais (Switzerland) December 19th 1967

Paul McCartney
 Feuille d'Avis du Valais (Switzerland) 
December 19th 1967

The Beatles - TAT (Switzerland) December 16th 1967

The Beatles 
 TAT (Switzerland) 
December 16th 1967

The Beatles - TAT (Switzerland) February 27th 1966

The Beatles 
 TAT (Switzerland) 
February 27th 1966

The Beatles - TAT (Switzerland) March 1st 1966

The Beatles 
 TAT (Switzerland) 
March 1st 1966

The Beatles - TAT (Switzerland) August 29th 1967
The Beatles 
 TAT (Switzerland) 
August 29th 1967

Paul McCartney - Jornal Hoje TV News São Paulo, Brazil November 18th & 20th 2010


Paul McCartney 
 Jornal Hoje 
TV News
 São Paulo, Brazil 
November 18th  2010

Paul McCartney 
 Jornal Hoje 
TV News
 São Paulo, Brazil 
November 20th  2010

The Beatles - TAT (Switzerland) September 23rd 1966

The Beatles 
 TAT (Switzerland) 
September 23rd 1966